REGULAMIN OGÓLNY | REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP | REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW | REGULAMIN WYNAJMU MASZYN

 


OGÓLNY REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez EUROMOTO24 Patryk Celebański z siedzibą w Krzewina 46, 64-810 Kaczory NIP 764-233-19-72 zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od EUROMOTO24 Patryk Celebański na podstawie zawieranych umów najmu.

 

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem najmu jest przyczepa, samochód lub sprzęt budowlany wymieniony w umowie

2. Przdmiot wymieniony w umowie nie posiada ubezpieczenia AC i NNW

 

§ 3 NAJEMCA

1. NAJEMCĄ może być osoba, która ukończyła 18 lat

2. Posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby, tj. dowód osobisty i poszczególnym przypadku prawo jazdy.

2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot będący umową najmu, od momentu jej wydania do momentu zwrotu dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.

3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie najmu.

 

§ 4 WYDANIE I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

1. Wydanie i zwrot następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z kompletem dokumentów jakie otrzymał i w stanie niepogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym. WYNAJMUJACY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania PRZEDMIOTU NAJMU od NAJEMCY na jego koszt, w przypadku stwierdzenia użytkowania jego z naruszeniem warunków określanych w regulaminie.

3. Doba najmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie przedmiotu najmu powyżej 60 min. spowoduje naliczenie opłat jak za kolejną dobę zgodnie z regulaminem i cennikiem.

4. Zamiar przedłużenia wynajmu NAJEMCA powinien zgłosić WYNAJMUJĄCEMU i uzyskać zgodę min. 5 godz. przed upływem terminu zwrotu. W innym przypadku przedmiot najmu zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a NAJEMCA zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z przedmiotu, oraz karę umowną zgodną z cennikiem wypożyczalni EUROMOTO24 Patryk Celebański

5. W przypadku zwrotu lub pozostawienia przedmiotu najmu niesprawnego lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jego użytkowanie zgodnie z prawem WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami transportu i naprawy przedmiotu najmu

 

§ 5 SERWIS STAN TECHNICZNY AWARIE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanej przedmiotu należy zgłaszać WYNAJMUJĄCEMU w chwili podpisania umowy i odbioru przedmiotu najmu w obecność WYNAJMUJĄCEGO

2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności przedmiotu najmu, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer Tel. 787-886-298

3. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać żadnych napraw bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami

 

§ 6 KAUCJA

1. wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od wartości przedmiotu

 

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. NAJEMCA zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem

2. Przez cały okres najmu NAJEMCA zobowiązany jest do:

* przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji

* przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego i celnych

* stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności PRZYCZEPY LUB SAMOCHODU określonej w dowodzie rejestracyjnym

* przewożenia ilości osób nie większej niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym

* właściwego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą oraz parkowanie lub przechowywanie w bezpiecznym miejscu

* w okresie zimowym upewnienia się i w razie potrzeby usunięcia zamarzniętego lodu z powierzchni przyczepy, samochodu lub urządzenia

3. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu czysty na zewnątrz, a w przypadku samochodów i przyczep również wewnątrz

4. Podnajmowanie wynajętego przedmiotu, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie innym osobom niż wskazana w Umowie jest zakazane.

5. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego przedmiotu.

6. Stosowania się do zakazu przewozu zwierząt w PRZYCZEPIE, chyba że jest do tego przystosowana i WYNAJMUJĄCY posiada wszystkie niezbędne do tego zezwolenia

7. Holowanie przyczepy/naczepy bez wymaganych uprawnień jest zabronione a nie stosowanie się do zakazu w razie Szkody grozi konsekwencjami prawnymi.

8. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ HOLOWANIA PRZYCZEPY/NACZEPY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW i INNYCH SUBSTANCJI -spowodowanie wypadku lub uszkodzenia przedmiotu najmu pod wpływem wyżej wymienionych substancji zostanie zgłoszone Policji a NAJEMCA zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi ze szkodą powstałą w wyniku w/w zajścia. W razie nieuregulowania przez NAJEMCĘ kosztów w ciągu 7 dni od daty zaistnienia szkody, sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, gdzie WYNAJMUJĄCY będzie dochodził swoich roszczeń.

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY obowiązany jest do wydania razem z przedmiotem najmu w przypadku jeśli jest to przyczepa albo samochód polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC

2. WYNAJMUJĄCY wydaje NAJEMCY przedmiot najmu który jest czysty.

3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajmowany przedmiot na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawny.

 

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ PRZEDMIOTU

1. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu, kolizji lub wypadku NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer 787-886-298, a w przypadku kradzież przedmiotu najmu w całości, jej części lub wyposażenia, jak i aktów wandalizmu również Policję

2. W przypadku kradzieży NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie dokumenty oraz wszystkie inne rzeczy które otrzymał w momencie najmu WYNAJMUJĄCEMU

3. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy NAJEMCY (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej NAJEMCA powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

4. Gdy wynajęty przedmiot został uszkodzony, skradziony, utracony w całości lub w części, z winy Najemcy to ponosi on finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej kwoty wartości przedmiotu na podstawie jego ceny rynkowej. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona. W przypadku szkody lub unieruchomienia przedmiotu najmu nie z winy Najemcy udział własny w szkodzie wynosi do 800 zł i jest uzależniony od czasu przywrócenia przyczepy do sprawności

 

§ 10 TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

1.W przypadku złożenia rezerwacji i późniejszej rezygnacji Wynajmujący ma prawo do zatrzymania 30% wpłaty na poczet strat związanych z brakiem najmu w danym okresie

2. W przypadku uszkodzeń Wynajmujący ma prawo żądać od najemcy kosztów naprawy lub przywrócenia do poprzedniego stanu. W przypadku napraw nie występujących w regulaminie koszty naprawy mogą być naliczone indywidualnie

 

§ 11 RODO Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych umowie najmu jest EUROMOTO24 Patryk Celebański, zwany dalej: „Wynajmującym”. Kontakt: email: euromoto24@o2.pl numer telefonu: 787-886-298

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa najmu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, zwana dalej: „Umową”. Dla wykonania tej umowy przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Wynajmujący nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Najemca ma prawo żądać od Wynajmującemu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 


 

REGULAMIN OGÓLNY | REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP | REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW | REGULAMIN WYNAJMU MASZYN

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez EUROMOTO24 Patryk Celebański z siedzibą w Krzewina 46, 64-810 Kaczory NIP 764-233-19-72 zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od EUROMOTO24 Patryk Celebański na podstawie zawieranych umów najmu.

 

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem najmu jest przyczepa wymieniona w umowie

2. Przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC i NNW

 

§ 3 NAJEMCA

1. NAJEMCĄ może być osoba, która ukończyła 18 lat

2. Posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby, tj. dowód osobisty oraz prawo jazdy.

2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za PRZYCZEPĘ od momentu jej wydania do momentu zwrotu dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.

3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie najmu.

 

§ 4 WYDANIE I ZWROT PRZYCZEPY

1. Wydanie i zwrot następuje na podstwie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić PRZYCZEPĘ z kompletem dokumentów w stanie niepogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym NAJEMCY. WYNAJMUJACY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania PRZYCZEPY od NAJEMCY na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania jej z naruszeniem warunków określanych w regulaminie.

3. Doba najmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie przyczepy powyżej 60 min. spowoduje naliczenie opłat jak za kolejną dobę zgodnie z regulaminem.

4. Zamiar przedłużenia wynajmu NAJEMCA powinien zgłosić WYNAJMUJĄCEMU i uzyskać zgodę min. 5 godz. przed upływem terminu zwrotu. W innym przypadku PRZYCZEPA zostanie zgłoszona na policję jako skradziona, a NAJEMCA zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z PRZYCZEPY, karę umowną zgodną z cennikiem wypożyczalni EUROMOTO24 Patryk Celebański

5. W przypadku zwrotu lub pozostawienia PRZYCZEPY niesprawnej lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jazdę zgodnie z prawem WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami holowania i naprawy PRZYCZEPY

 

§ 5 SERWIS STAN TECHNICZNY AWARIE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanej PRZYCZEPY należy zgłaszać WYNAJMUJĄCEMU w chwili podpisania umowy lub po odbyciu jazdy próbnej w obecność WYNAJMUJĄCEGO

2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności PRZYCZEPY, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer Tel. 787-886-298

3. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać żadnych napraw bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami

 

§ 6 KAUCJA

1. wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie

 

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. NAJEMCA zobowiązany jest do eksploatacji PRZYCZEPY zgodnie z jej przeznaczeniem

2. Przez cały okres najmu NAJEMCA zobowiązany jest do:

* przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji

* przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego i celnych

* stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności PRZYCZEPY określonej w dowodzie rejestracyjnym

* właściwego zabezpieczenia PRZYCZEPY przed kradzieżą oraz parkowanie w bezpiecznym miejscu

* w okresie zimowym upewnienia się i w razie potrzeby usunięcia zamarzniętego lodu z powierzchni przyczepy

3. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić PRZYCZEPĘ czystą w środku i na zewnątrz

4. Podnajmowanie wynajętej PRZYCZEPY, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie innym osobom niż wskazana w Umowie jest zakazane.

5. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętej PRZYCZEPY.

6. Stosowania się do zakazu przewozu zwierząt w PRZYCZEPIE.

7. Holowanie przyczepy/naczepy bez wymaganych uprawnień jest zabronione a nie stosowanie się do zakazu w razie Szkody grozi konsekwencjami prawnymi.

8. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ HOLOWANIA PRZYCZEPY/NACZEPY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW i INNYCH SUBSTANCJI -spowodowanie wypadku lub uszkodzenia przyczepy pod wpływem wyżej wymienionych substancji zostanie zgłoszone Policji a NAJEMCA zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi ze szkodą przyczepy/naczepy. W razie nieuregulowania przez NAJEMCĘ kosztów w ciągu 7 dni od daty zaistnienia Szkody, sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, gdzie WYNAJMUJĄCY będzie dochodził swoich roszczeń.

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY obowiązany jest do wydania PRZYCZEPY posiadającej ubezpieczenie OC.

2. WYNAJMUJĄCY wydaje NAJEMCY PRZYCZEPĘ czystą.

3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajmowana PRZYCZEPA na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawna.

 

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ PRZYCZEPY

1. W razie uszkodzenia PRZYCZEPY, kolizji lub wypadku NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer 787-886-298, a w przypadku kradzieży PRZYCZEPY, jej wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję

2. W przypadku kradzieży PRZYCZEPY NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie dokumenty WYNAJMUJĄCEMU

3. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy NAJEMCY (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej NAJEMCA powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

4. Gdy wynajęta przyczepa została uszkodzona, skradziona, utracona cała lub w części, z winy Najemcy to ponosi on finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej kwoty 5 000 ZŁ. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona. W przypadku szkody lub unieruchomienia przyczepy nie z winy Najemcy udział własny w szkodzie wynosi do 800 zł i jest uzależniony od czasu przywrócenia przyczepy do sprawności

 

§ 10 TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Wyjazd poza granice RP

Wyjazd poza granicę RP bez zgody

Udział własny dla przyczepy lekkiej

50 zł

250 zł

800 zł

Kara umowna za bezpodstawne użytkowanie

Zgubienie polisy ubezpieczeniowej

Zgubienie dowodu rejestracyjnego

Zgubienie tablicy rejestracyjnej

300 zł

200 zł

200 zł

400 zł

Zwrot brudnej przyczepy

30 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

100 zł

Udostępnianie przyczepy osobie trzeciej

300 zł

Opłata za obsługę mandatów/zapytań

Koszt napraw blach.-lak, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia

100 zł

Koszt usługi i/lub części +35%

Zwrot przyczepy powyżej 1 godzin

Stawka jak za kolejne doby

Podmiana części lub dokonanie przeróbek w przyczepie

Do wysokości strat

Użytkowanie przyczepy niezgodnie z przeznaczeniem

Do wysokości strat

Naprawa przebitej opony

40 zł

Wymiana opony

200 zł

Wymiana obręczy koła

100 zł

Klejenie plandeki

10 zł/10 cm

Wymiana obrysówki LED

60 zł

Wymiana lampy LED

150 zł

Naprawa błotnika

40 zł

Uszkodzenie wtyczki zasilającej

50 zł

Wymiana błotnika

100 zł

 

§ 11 RODO Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych umowie najmu jest EUROMOTO24 Patryk Celebański, zwany dalej: „Wynajmującym”. Kontakt: email: euromoto24@o2.pl numer telefonu: 787-886-298

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa najmu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, zwana dalej: „Umową”. Dla wykonania tej umowy przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Wynajmujący nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Najemca ma prawo żądać od Wynajmującemu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 


 

REGULAMIN OGÓLNY | REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP | REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW | REGULAMIN WYNAJMU MASZYN

 

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

 

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez EUROMOTO24 Patryk Celebański z siedzibą w Krzewina 46, 64-810 Kaczory NIP 764-233-19-72 zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od EUROMOTO24 Patryk Celebański na podstawie zawieranych umów najmu.

 

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem najmu jest SAMOCHÓD wymieniony w umowie

2. SAMOCHÓD nie posiada ubezpieczenia AC

 

§ 3 NAJEMCA

1. NAJEMCĄ może być osoba, która ukończyła 18 lat

2. Posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby, tj. dowód osobisty oraz prawo jazdy.

2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za SAMOCHÓD od momentu jego wydania do momentu zwrotu dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.

3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie najmu.

 

§ 4 WYDANIE I ZWROT SAMOCHODU

1. Wydanie i zwrot następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić SAMOCHÓD z kompletem dokumentów w stanie niepogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym. WYNAJMUJACY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania SAMOCHODU od NAJEMCY na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania jego z naruszeniem warunków określanych w regulaminie.

3. Doba najmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie SAMOCHODU powyżej 60 min. spowoduje naliczenie opłat jak za kolejną dobę zgodnie z regulaminem.

4. Zamiar przedłużenia wynajmu NAJEMCA powinien zgłosić WYNAJMUJĄCEMU i uzyskać zgodę min. 5 godz. przed upływem terminu zwrotu. W innym przypadku SAMOCHÓD zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a NAJEMCA zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z SAMOCHODU, karę umowną zgodną z cennikiem wypożyczalni EUROMOTO24 Patryk Celebański

5. W przypadku zwrotu lub pozostawienia SAMOCHODU niesprawnego lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jazdę, zgodnie z prawem WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami holowania i naprawy SAMOCHODU

 

§ 5 SERWIS STAN TECHNICZNY AWARIE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego SAMOCHODU należy zgłaszać WYNAJMUJĄCEMU w chwili podpisania umowy lub po odbyciu uruchomienia w obecność WYNAJMUJĄCEGO

2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności SAMOCHODU, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer Tel. 787-886-298

3. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać żadnych napraw bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami

 

§ 6 KAUCJA

1. wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie

 

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. NAJEMCA zobowiązany jest do eksploatacji SAMOCHODU zgodnie z jego przeznaczeniem

2. Przez cały okres najmu NAJEMCA zobowiązany jest do:

* przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji

* przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego i celnych

* stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności SAMOCHODU określonej w dowodzie rejestracyjnym lub instrukcji obsługi

* przewożenia ilości osób nie większej niż wynika to z dowodu rejestracyjnego

* właściwego zabezpieczenia SAMOCHODU przed kradzieżą oraz parkowanie w bezpiecznym miejscu

* w okresie zimowym upewnienia się i w razie potrzeby usunięcia zamarzniętego lodu z powierzchni SAMOCHODU

3. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić SAMOCHÓD czysty z zewnątrz i wewnątrz

4. Podnajmowanie wynajętej SAMOCHODU, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie innym osobom niż wskazana w Umowie jest zakazane.

5. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego SAMOCHODU.

6. Stosowania się do zakazu przewozu zwierząt w SAMOCHODZIE

7. Prowadzenie SAMOCHODU bez wymaganych uprawnień jest zabronione a nie stosowanie się do zakazu w razie Szkody grozi konsekwencjami prawnymi.

8. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW i INNYCH SUBSTANCJI -spowodowanie wypadku lub uszkodzenia SAMOCHODU pod wpływem wyżej wymienionych substancji zostanie zgłoszone Policji a NAJEMCA zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi ze szkodą SAMOCHODU. W razie nieuregulowania przez NAJEMCĘ kosztów w ciągu 7 dni od daty zaistnienia Szkody, sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, gdzie WYNAJMUJĄCY będzie dochodził swoich roszczeń.

9.W przypadku maszyny z silnikiem spalinowym – NAJEMCA otrzymuje MASZYNĘ z pełnym zbiornikiem paliwa i zwraca z pełnym zbiornikiem paliwa.

10. NAJEMCA otrzymuje samochód z zatankowanym zbiornikiem paliwa do pełna i tak samo oddaje ze zbiornikiem zatankowanym do pełna

11. NAJEMCA ma obowiązek zatrzymania pojazdu i wyłączenie silnika natychmiast w przypadku zapalenia się kontrolek

12.Przed użytkowaniem pojazdu NAJEMCA ma obowiązek sprawdzenia poziomu płynów, a w przypadku braku uzupełnienie

13. w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i E-papierosów pod rygorem kary

14. W przypadku wyjazdu poza granicę RP NAJEMCA zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia, oraz w przypadku niesprawności samochodu do dalszej jazdy zholowanie pojazdu na terytorium kraju

15. NAJEMCA ma obowiązek w przypadku korzystania z samochodu poza granicami kraju, zadbać o wyposażenie pojazdu zgodnie z przepisami panującymi w każdym kraju na którego terenie będzie się poruszał oraz stosowanie się do przepisów prawa i ruchu drogowego danego kraju.

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY wydaje NAJEMCY SAMOCHOD czysty.

2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajmowany SAMOCHÓD na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawny.

 

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ SAMOCHODU

1. W razie uszkodzenia SAMOCHODU, kolizji lub wypadku NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer 787-886-298, a w przypadku kradzieży SAMOCHODU, jej wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję

2. W przypadku kradzieży SAMOCHODU NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie dokumenty WYNAJMUJĄCEMU

3. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy NAJEMCY (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej NAJEMCA powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

4. Gdy wynajęty SAMOCHÓD został uszkodzony, skradziony, utracony cały lub w części, z winy Najemcy to ponosi on finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej kwoty 15 000 ZŁ. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona. W przypadku szkody lub unieruchomienia SAMOCHODU nie z winy Najemcy udział własny w szkodzie wynosi do 2000 zł i jest uzależniony od czasu przywrócenia MASZYNY do sprawności

 

§ 10 TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Wyjazd poza granice RP

Wyjazd poza granicę RP bez zgody

Udział własny dla samochodu

50 zł

250 zł

2000 zł

Kara umowna za bezpodstawne użytkowanie

Zgubienie polisy ubezpieczeniowej

Zgubienie dowodu rejestracyjnego

Zgubienie tablicy rejestracyjnej

500 zł

200 zł

200 zł

400 zł

Zwrot brudnego samochodu

30 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

100 zł

Udostępnianie samochodu osobie trzeciej

300 zł

Zatankowanie złego paliwa lub słabej jakości

Koszt wymiany paliwa i czyszc.

Kara za palenie tytoniu/e-papierosów

500 zł

Opłata za obsługę mandatów/zapytań

Koszt napraw blach.-lak, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia

100 zł

Koszt usługi i/lub części +35%

Zwrot maszyny powyżej 1 godzin

Stawka jak za kolejne doby

Podmiana części lub dokonanie przeróbek w samochodu

Do wysokości strat + 1000zł

Użytkowanie przyczepy/maszyny niezgodnie z przeznaczeniem

Do wysokości strat

Uzupełnienie brakującego paliwa

Koszt paliwa + 20 zł obsługi

Zatankowanie złego paliwa lub słabej jakości

Koszt nowego paliwa+czyszcz.

Oddanie samochodu niezatankowanego do pełna

Koszt brakującego paliwa + 20zł

Kosztów obsługi

Naprawa przebitej opony

40 zł / 70 zł typu C

Wymiana opony

200 zł / 450 zł typu C

Wymiana obręczy koła

150 zł

Klejenie plandeki

10 zł/10 cm

Wymiana obrysówki LED

60 zł

 

 

§ 11 RODO Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych umowie najmu jest EUROMOTO24 Patryk Celebański, zwany dalej: „Wynajmującym”. Kontakt: email: euromoto24@o2.pl numer telefonu: 787-886-298

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa najmu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, zwana dalej: „Umową”. Dla wykonania tej umowy przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Wynajmujący nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Najemca ma prawo żądać od Wynajmującemu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 


 

REGULAMIN OGÓLNY | REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP | REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW | REGULAMIN WYNAJMU MASZYN

 

REGULAMIN WYNAJMU MASZYN

 

 

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez EUROMOTO24 Patryk Celebański z siedzibą w Krzewina 46, 64-810 Kaczory NIP 764-233-19-72 zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od EUROMOTO24 Patryk Celebański na podstawie zawieranych umów najmu.

 

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem najmu jest MASZYNA wymieniona w umowie

2. MASZYNA nie posiada ubezpieczenia AC i NNW

 

§ 3 NAJEMCA

1. NAJEMCĄ może być osoba, która ukończyła 18 lat

2. Posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby, tj. dowód osobisty.

2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za MASZYNĘ od momentu jej wydania do momentu zwrotu dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.

3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie najmu.

 

§ 4 WYDANIE I ZWROT MASZYNY

1. Wydanie i zwrot następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić MASZYNĘ z kompletem dokumentów w stanie niepogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym. WYNAJMUJACY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania MASZYNY od NAJEMCY na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania jej z naruszeniem warunków określanych w regulaminie.

3. Doba najmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie MASZYNY powyżej 60 min. spowoduje naliczenie opłat jak za kolejną dobę zgodnie z regulaminem.

4. Zamiar przedłużenia wynajmu NAJEMCA powinien zgłosić WYNAJMUJĄCEMU i uzyskać zgodę min. 5 godz. przed upływem terminu zwrotu. W innym przypadku MASZYNA zostanie zgłoszona na policję jako skradziona, a NAJEMCA zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z MASZYNY, karę umowną zgodną z cennikiem wypożyczalni EUROMOTO24 Patryk Celebański

5. W przypadku zwrotu lub pozostawienia MASZYNY niesprawnej lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jazdę zgodnie z prawem WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami holowania i naprawy MASZYNY

 

§ 5 SERWIS STAN TECHNICZNY AWARIE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanej MASZYNY należy zgłaszać WYNAJMUJĄCEMU w chwili podpisania umowy lub po odbyciu uruchomienia w obecność WYNAJMUJĄCEGO

2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności MASZYNY, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer Tel. 787-886-298

3. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać żadnych napraw bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami

 

§ 6 KAUCJA

1. wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie

 

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. NAJEMCA zobowiązany jest do eksploatacji MASZYNY zgodnie z jej przeznaczeniem

2. Przez cały okres najmu NAJEMCA zobowiązany jest do:

* przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji

* przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego i celnych

* stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności MASZYNY określonej w dowodzie rejestracyjnym lub instrukcji obsługi

* właściwego zabezpieczenia MASZYNY przed kradzieżą oraz parkowanie w bezpiecznym miejscu

* w okresie zimowym upewnienia się i w razie potrzeby usunięcia zamarzniętego lodu z powierzchni przyczepy

3. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić MASZYNĘ czystą w części zewnętrznej jak i roboczej

4. Podnajmowanie wynajętej MASZYNY, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie innym osobom niż wskazana w Umowie jest zakazane.

5. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętej MASZYNY.

6. Stosowania się do zakazu przewozu zwierząt w PRZYCZEPIE/MASZYNIE

7. Holowanie PRZYCZEPY / MASZYNY bez wymaganych uprawnień jest zabronione a nie stosowanie się do zakazu w razie Szkody grozi konsekwencjami prawnymi.

8. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ HOLOWANIA PRZYCZEPY/ MASZYNY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW i INNYCH SUBSTANCJI -spowodowanie wypadku lub uszkodzenia PRZYCZEPY/MASZYNY pod wpływem wyżej wymienionych substancji zostanie zgłoszone Policji a NAJEMCA zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi ze szkodą PRZYCZEPY/MASZYNY. W razie nieuregulowania przez NAJEMCĘ kosztów w ciągu 7 dni od daty zaistnienia Szkody, sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, gdzie WYNAJMUJĄCY będzie dochodził swoich roszczeń.

9.W przypadku maszyny z silnikiem spalinowym – NAJEMCA otrzymuje MASZYNĘ z pełnym zbiornikiem paliwa i zwraca z pełnym zbiornikiem paliwa.

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY wydaje NAJEMCY MASZYNĘ czystą.

2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajmowana MASZYNA na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawna.

 

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ MASZYNY

1. W razie uszkodzenia PRZYCZEPY/ MASZYNY, kolizji lub wypadku NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer 787-886-298, a w przypadku kradzieży PRZYCZEPY/ MASZYNY, jej wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję

2. W przypadku kradzieży PRZYCZEPY/ MASZYNY NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie dokumenty WYNAJMUJĄCEMU

3. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy NAJEMCY (nie dotyczy szkód parkingowych, kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej NAJEMCA powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

4. Gdy wynajęta PRZYCZEPA/MASZYNA została uszkodzona, skradziona, utracona cała lub w części, z winy Najemcy to ponosi on finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej kwoty 15 000 ZŁ. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona. W przypadku szkody lub unieruchomienia PRZYCZEPY/MASZYNY nie z winy Najemcy udział własny w szkodzie wynosi do 800 zł i jest uzależniony od czasu przywrócenia MASZYNY do sprawności

 

§ 10 TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Wyjazd poza granice RP

Wyjazd poza granicę RP bez zgody

Udział własny dla przyczepy/maszyny

50 zł

250 zł

800 zł

Kara umowna za bezpodstawne użytkowanie

Zgubienie polisy ubezpieczeniowej

Zgubienie dowodu rejestracyjnego

Zgubienie tablicy rejestracyjnej

300 zł

200 zł

200 zł

400 zł

Zwrot brudnej przyczepy/maszyny

30 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

100 zł

Udostępnianie maszyny osobie trzeciej

300 zł

Opłata za obsługę mandatów/zapytań

Koszt napraw blach.-lak, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia

100 zł

Koszt usługi i/lub części +35%

Zwrot maszyny powyżej 1 godzin

Stawka jak za kolejne doby

Podmiana części lub dokonanie przeróbek w przyczepie/maszynie

Do wysokości strat

Użytkowanie przyczepy/maszyny niezgodnie z przeznaczeniem

Do wysokości strat

Uzupełnienie brakującego paliwa

Koszt paliwa + 20 zł obsługi

Zatankowanie złego paliwa lub słabej jakości

Koszt nowego paliwa+czyszcz.

Naprawa przebitej opony

40 zł

Wymiana opony

200 zł

Wymiana obręczy koła

100 zł

Klejenie plandeki

10 zł/10 cm

Wymiana obrysówki LED

60 zł

Wymiana lampy LED

150 zł

Naprawa błotnika

40 zł

Uszkodzenie wtyczki zasilającej

50 zł

Wymiana błotnika

100 zł

 

 

§ 11 RODO Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych umowie najmu jest EUROMOTO24 Patryk Celebański, zwany dalej: „Wynajmującym”. Kontakt: email: euromoto24@o2.pl numer telefonu: 787-886-298

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa najmu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, zwana dalej: „Umową”. Dla wykonania tej umowy przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Wynajmujący nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Najemca ma prawo żądać od Wynajmującemu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA
  • Umowa z protokołem przekazania pojazdu
  • Informacja o dokumentach potrzebnych do wydania pojazdu lub sprzętu ( prawo jazdy i dowód osobisty )

facebook

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.